Opleiding tot Holistisch Hulpverlener

Opleiding tot Holistisch Hulpverlener

SPIRITUEEL KADER

“Worden wie je bent en leven vanuit je authentieke Zelf, met gebruikmaking van je creatieve, scheppende vermogens.

Om jouw droom te leven, en daarmee te komen tot vervulling van jouw bestaan.”

Wat zal uw bestemming zijn, als gij uw oorsprong niet kent?

Ontdoe een techniek of behandelwijze van de visie erachter, en zij is ontzield.

Door te leven vanuit je hart, breng je innerlijke wijsheid tot leven.

Introductie

 

De volledige opleiding “Vorming Spiritueel Genezerschap” wordt vanaf 2021 niet meer als zodanig aangeboden. Eenieder die reeds een geaccrediteerde opleiding in holistische hulpverlening heeft gevolgd, kan met het succesvol afronden van dit specialisatie-traject lid worden van de vereniging VSGP.

Uit onderstaande opleiding is een specialisatie-traject ontwikkeld “Mens-zijn in de nieuwe tijd – de weg van het Hart”, waarin het principe van het Universele 12-voudig pad tot Zelfrealisatie wordt bewandeld.

Uit de inleiding van het boek Ken Uzelve:
“Er breekt een nieuwe levensfase aan voor de mensheid. In deze nieuwe levensfase wordt leven vanuit het eeuwige NU, in het moment nu, actueler dan ooit! Want alleen dán kun je tot de ervaring en verwezenlijking komen van je goddelijk Zijn in je fysieke menselijk zijn en je creatievermogen gebruiken om van onze wereld een plek te maken waar het goed vertoeven is. Deze nieuwe levensfase gaat in voor elk mens die ervoor kiest.“

Het boek ‘Ken Uzelve – het Universele 12- voudig pad van Zelfrealisatie’ dient als uitgangspunt voor dit cursustraject. Het boek is geschreven voor de nieuwe tijd. Voor de mens van nu die er voor kiest om bewust te worden van zijn ware aard, zijn spirituele Zelf, en van daaruit wil leven.

Meer informatie over dit traject vind je via deze link.

Hieronder volgt een beschrijving van de voormalige opleiding van Stichting VSG.

 

Doelstelling van de opleiding

Het hoofddoel van deze opleiding is de ontwikkeling van het spiritueel genezerschap, hetgeen de grondslag is van de holistisch hulpverlener. Een holistisch hulpverlener is in staat om, innerlijk geleid vanuit zijn kern, zijn medemens van ziel tot ziel te begeleiden en zo de eenheid van Geest, ziel en persoonlijkheid op te laten lichten in het bewustzijn van de hulpvrager. Hierdoor wordt diens zelfhelend vermogen geactiveerd. In de opleiding leren studenten om onafhankelijk te zijn. In de praktijk van het dagelijks leven kunnen processen en hun onderliggende energieën worden herkend. Hierdoor leren studenten om op de juiste wijze de betreffende situaties te interpreteren. Zo bewandelen zij de inwijdingsweg van het dagelijks leven en wordt deze weg tot een levensvisie.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor hen die werkzaam zijn of willen zijn in de gezondheidszorg, in de breedste zin des woords, op het gebied van psychosociale en geestelijke begeleiding, met als specialisatie spirituele genezing. De opleiding kan een waardevolle aanvulling zijn voor degene die reeds andere opleidingen in reguliere-, natuurlijke of complementaire geneeswijzen hebben gevolgd en voor allen die een inwijdingspad willen volgen om tot realisatie te komen van hun oorspronkelijke Natuur en zo uitdrukking te geven aan hun authentieke Zelf.

Voor welke klachten kan men terecht bij een spiritueel genezer?

Een hulpvrager kan voor zowel lichamelijke als psychische klachten terecht bij een spiritueel genezer. Een spiritueel genezer is gespecialiseerd in de begeleiding van bewustwordings-, transformatie- en transmutatieprocessen, die zich voordoen in tijden van verandering en crisis.

Spiritueel kader

Algemeen

De opleiding is gebaseerd op de toepassing van de energieleer en spirituele wetmatigheden, zoals aangereikt door Rudolf Steiner en Mw. Zohra Noach. Rudolf Steiner beschreef het zieleleven als een middengebied waar de inwerking van de fysieke wereld en geestelijke wereld samenkomen en noemde dit psychofie: kennis van de ziel. Vanaf 1985 wordt door Zohra het begrip “Psychosofia” gebruikt, vertaald als “Wijsheid van Geest”, dus zowel Geest, ziel als persoonlijkheid omvattend. Met deze naam wil ze aangeven dat het erom gaat zich af te stemmen op Geest en de belemmeringen die op het zielegebied liggen en zich uitdrukken in de persoonlijkheid, te herkennen, te accepteren en te transformeren.

Het leven beschouwen vanuit Wijsheid van Geest

Wat bedoelen wij daarmee? Dat ieder mens in zijn kern universele wijsheid in zich draagt en van daaruit de weg kent welke de gehele mensheid gaat. In deze ontwikkelingsweg van de mensheid heeft ieder mens zijn eigen unieke ontwikkelingsweg en de één is daar bewuster mee bezig dan de ander. Degenen die de innerlijke inwijdingsweg gaan kiezen ervoor de bewustwording van hun kern, als deel van de universele Bron, te verdiepen. Levend vanuit Wijsheid van Geest, ontstaat een levensbeschouwing, doordat met recht het leven ‘wordt beschouwd’ en men niet meer door het leven ‘wordt geleefd’. Deze levensbeschouwing is doordrongen van het bewustzijn dat AL WAT IS, één is; Goddelijk bewustzijn in diversiteit en verscheidenheid van vormgeving. Voor de persoonlijke ontwikkeling leidt dit tot bewustwording van de uniciteit van het Zelf en Zijn uitdrukkingsvormen.

Inwijdingsweg

Het bestaan van inwijdingsscholen is vanaf oudsher bekend. Vroeger vonden inwijdingen plaats in het diepste geheim en in afzondering van de wereld. Tegenwoordig is met name in dat laatste verandering gekomen: wij lopen de inwijdingsweg van het leven tijdens onze dagelijkse omstandigheden en werkzaamheden, waarbij wij innerlijk worden geleid vanuit Wijsheid van Geest, ons Bron-Zelf. Zohra Noach zegt hierover dat dit een weg is,”komend van boven, werkend van beneden naar boven. Dit houdt in dat de mens daardoor, in zijn materie, zó doorlicht wordt dat hij het goddelijk Zijn tot werkelijke ~niet alleen herkenning~ maar acceptatie brengt in de ziel en persoonlijkheid. Het betekent dat de mens dan zover komt dat hij vanuit zijn kosmisch bewustzijn, de zevenpuntige ster, zich verhoudt tot de twee hoogste gebieden, waardoor hij in de energiesfeer komt van de totaliteit, van de universaliteit”.

Dan opent zich het dertienvoudig kosmisch bewustzijn. Nu de Tijdgeest van Aquarius het bewustzijn in de mens opent kan de mens tot een werkelijke beleving komen van eenheid met Geest, de Bron. De mens wordt uitgenodigd om zijn hogere lichtwezens te integreren in zijn persoonlijkheid en liefde te zijn. Zo ontstaat, vanuit eenheid met Geest, een synthese in de mens van alle bestaande religies en spirituele stromingen, waardoor hij vorm kan geven aan het meesterschap in zichzelf. In de bovengeschetste weg zijn drie fases te onderscheiden welke gedeeltelijk samenvallen.

Sofia

Vanaf 1978 heeft Sonia Bos vele jaren met Zohra samengewerkt om de leringen van ‘het nieuwe tijdperk’ uit te dragen. Daarna is Sonia haar eigen weg gegaan om de Aquariusmystiek uit te dragen. Sonia heeft in haar lezingen veel aangereikt om, geleid door de Sofia, als spiritueel genezer werkzaam te kunnen zijn vanuit het Christusbewustzijn in onszelf. Van belang zijnde inzichten omtrent het genezerschap in het Aquariustijdperk zijn verwerkt in de lesstof van de opleiding.

De realisatie van de Sofia is de weg die elk mens gaat, ook al wordt er vanuit andere geestelijke stromingen een andere naam aan gegeven. Diny van den Arend heeft de leringen omtrent Psychosofia en de Sofia, vanuit eigen doorleving, in zichzelf samengebracht tot een eenheid en vanuit haar innerlijke leiding vormgegeven in deze opleiding. Hieruit volgt dat de student tijdens de opleiding niet alleen kennis opdoet van deze leringen, maar deze ook daadwerkelijk zelf doorleeft, om te komen tot spiritueel bewustzijn en tot werkzaamheid in het spiritueel genezerschap.

Holisme en spirituele genezing

Uitgangspunt is de Wet van Eenheid. De essentie van holisme is dat elk ‘geheel (holon)’ verbonden is met elk ander geheel. Elk geheel is een deel van een groter geheel en heeft een eigen functie in dit grotere geheel. Het kleinste geheel is informatiedrager van het totaal. Het totaal wordt dan omschreven als het ‘universeel’ of ‘goddelijk bewustzijn’ of als het ‘veld van creatie’. Precies zoals een druppel water deel is van een oceaan en elke waterdruppel de eigenschappen bevat van de totale oceaan.

Spirituele genezing is heling van binnenuit. Het betreft een bewust worden en in harmonie brengen van onze drie-eenheid van Geest, ziel en persoonlijkheid. De sleutel hiertoe is de transformatie vanuit de innerlijke Liefdeskracht, die tot zuivering van het onderbewustzijn leidt. Het begrijpen en ervaren van wie we in wezen zijn, wordt vaak belemmerd door blokkades in het onderbewustzijn, die zich als geconditioneerde denkpatronen en emoties in onze persoonlijkheid uitdrukken. Blokkades en disharmonie in de mens, opgebouwd in dit en in vorige levens, kunnen zich op den duur openbaren als ziekten en klachten op fysiek, psychisch en / of spiritueel gebied. Ziekte en genezing zien we dan ook als een verwerkings-, leer- en groeiproces. Inzicht, acceptatie en liefdevolle aandacht voor het eigen levensproces werken mee in de groei naar heelheid; een steeds inniger verbonden raken met ons eigen diepste wezen, zijnde: ons authentieke Zelf, ook wel Bron-Zelf genoemd.

De werkwijze is gebaseerd op resonantie met de Bronenergie, volgens het One Source Principle (OSP). De Bronenergie wordt verlevendigd en werkzaam ‘boven naar beneden’ en ‘van binnen naar buiten’. We gaan uit van een 12-voudig Universeel Pad van Zelfrealisatie, waarin het reinigen van de psychische elementen (aarde, vuur, lucht en water, in harmonie met het vijfde element ether) in de ontmoeting met de ander centraal staan. Zo ontstaat er een steeds grotere ‘heelheid’, integratie, waardoor leven vanuit Wijsheid van Geest tot realisatie wordt gebracht.

One Source Principle (OSP) is een methodiek ontwikkeld door Diny van den Arend en is ontstaan vanuit haar inzichten en jarenlange ervaring met energetische behandelwijzen.

Ontstaan van de opleiding

 In 1993 is Diny van den Arend gestart met het ontwikkelen van een vormingstraject gericht op de ontwikkeling van het spiritueel genezerschap in het Aquariustijdperk.

Ontwikkelingsweg van Diny

In 1974 zette zij haar eerste bewuste stappen op de innerljike weg tot bewustwording. Haar brede interesse in de geschiedenis van de mens en culturele achtergronden, in het wonder van de natuur en in haar eigen functioneren, maakt dat ze graag boeken leest die haar inzichten in zichzelf en de wereld om haar heen verruimen. Mede de boeken van Alice A. Bailey spreken haar aan vanwege de esoterische kennis die hierin wordt doorgegeven. Het ‘ken uzelve’ wordt een belangrijk uitgangspunt in haar leven. Door het overlijden van haar moeder in 1979 komt het bewustwordingsproces in een stroomversnelling. Ze volgt onder andere yogalessen en meditatie en neemt op deze wijze kennis van de Baghavad Gita (Veda’s: Hindoeïsme). Daarna volgt ze meditatielessen bij de Soefie’s (soefisme is een mystieke stroming in de Islam), doet zij de Opleiding tot Spiritueel Genezer vanuit Psychosofia (OSG) en volgt een cursus psychologie. Tijdens deze periode leert zij Zohra Noach kennen en volgt zij enkele jaren de lezingen die Zohra geeft. Vervolgens neemt zij deel in de werkgroepen die zich vormen om, in samenspraak met Zohra, de visie vanuit psychosofia handen en voeten te geven.

In 1983 start zij een praktijk als spiritueel genezer en geeft cursussen omtrent meditatie, bewustwording en transformatie. Dan ontvouwt zich in haar bewustzijn de universele inwijdingsweg van de mens(heid), hetgeen de basis wordt voor de vormgeving van het opleidingstraject tot Holistisch Hulpverlener. Haar inzichten in het bewustzijn van de mens(heid) verbinden alle religies tot één uiting van de Bron van alle leven, waardoor de mens wordt aangeraakt in de essentie van zijn zieleleven: het Christusbewustzijn. Dit heeft tot gevolg dat de mens zijn religiositeit niet alleen in zichzelf beleeft, maar er ook – innerlijk geleid door de Bron – praktisch handen en voeten aan kan geven. Nadat zij de Kadertraining van de opleiding OSG (1991) heeft gevolgd, wordt deze opleiding opgeheven. Dit leidt ertoe dat zij met de kennis en inzichten die zij heeft, besluit om zelf een opleiding te starten die een stapsgewijze spirituele vorming is bij het ‘ontwaken’ van de mens in deze tijd. Dit ontwaken is een ‘opengaan’ voor de spirituele dimensies in de mens: de mens wordt geestelijk volwassen. In deze periode ontmoet zij Sonia Bos en ontstaat er, gedurende een aantal jaren, een samenwerking om de spiritueel genezer van deze tijd handreikingen te bieden om werkelijk holistisch werkzaam te kunnen zijn vanuit zijn hoger bewustzijn.

Ontwikkeling van de opleiding

1993-1999

Binnen de toenmalige Alliantie voor Natuurlijke Geneeswijzen (ANG) in samenwerking met het CBO, kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg, is de opleiding door de jaren heen verder ontwikkeld. De opleiding is inhoudelijk getoetst en uitgebreid volgens de voorwaarden en richtlijnen om maatschappelijk erkend te worden. Met als resultaat een opleiding die studenten opleidt, vanuit een visie en behandelmethode die uniek te noemen is, met voldoende reguliere kennis om samen te kunnen werken met artsen binnen het reguliere veld. De Consumentenbond waardeerde de opleiding VSG in 1999 met het cijfer 7.

1999-2010

In deze jaren is de opleiding aangesloten geweest bij de FONG (Federatie van Opleidingen in Natuurlijke Geneeswijzen). Uitgangspunt van de Fong was om opleidingen in natuurlijke geneeswijzen een bestaansplek te geven in de maatschappij, waardoor de afgestudeerden van de aangesloten opleidingen erkend werden door verzekeringsmaatschappijen. In deze jaren is de opleiding verder ontwikkeld, om te kunnen voldoen aan de eindtermijnen van het ‘Gemeenschappelijk Basisleerplan Natuurlijke Geneeswijzen’. Door toenemende druk van de zorgverzekeraars heeft de FONG haar beleid gewijzigd, wat de reden is dat Stichting VSG in 2010 uit de FONG is gestapt. In 2003 is aan de opleiding een traject toegevoegd om werkzaam te zijn in groepsverband. Dit traject heeft Diny de Masterclass genoemd.

2010-heden

Het studietraject heeft zich voortdurend mee ontwikkeld met de ontwikkelingen op maatschappelijk- en spiritueel gebied. In 2005 is door ex-studenten van de opleiding een beroepsvereniging opgericht (VSGP), die vanaf 2005 erkend is door de TCZ (tuchtrecht) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Sindsdien conformeert de opleiding zich mede aan de richtlijnen die door RBCZ gesteld worden aan een specialisatietraject. De opleiding reikt een ontwikkeling aan op spiritueel, mentaal en emotioneel niveau hetgeen gezondheidsbevorderend werkt op het fysieke niveau en het persoonlijk welbevinden verhoogt.

2016

Vanaf 2017 wordt door de zorgverzekeraars verplicht gesteld dat elke beroepsbeoefenaar dient te voldoen aan een apart geregistreerd traject van reguliere medische basiskennis en psychologie om nog voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen.

Studieprogramma

 

Globale inhoud van de opleiding

We beogen in dit 4-jarige opleidingstraject een dieper inzicht te geven in wat spirituele genezing is.

Hiertoe doorloopt men een universele inwijdingsweg waarin drie fases te onderscheiden zijn, welke gedeeltelijk samenvallen. De verschillende ontwikkelingsfases zijn:

PERSOONLIJKHEIDSFASE: EERSTE JAAR
Het eerste jaar van de opleiding betreft de 1e fase van de ontwikkelingsweg: ‘De weg van bewustwording van je kern’ .

ZIELEFASE: TWEEDE EN DERDE JAAR
Het tweede en derde jaar van de opleiding betreft de 2e fase van ontwikkeling: ‘Het leren werken vanuit de Bron’ .

GEESTFASE: VIERDE JAAR
Het vierde jaar betreft de 3e fase van de ontwikkelingsweg: ‘Het groeien tot voortdurend werken en zijn vanuit de Bron.’ Na met goed gevolg een fase te hebben afgerond ontvangt men een Certificaat. Na het behalen van alle certificaten en het afleggen van een praktisch en mondeling examen ontvangt men een diploma.

Dit traject wordt tot uitdrukking gebracht in o.a.

De spirituele persoonlijkheidsontwikkeling gedurende de opleiding 

Het aanreiken van:

  • inzichten omtrent het eigen genezerschap en de ontwikkeling hiervan,
  • beroepskennis, theorie en praktijk van spirituele behandelwijzen,
  • omgang /begeleiding cliënten, communicatiepatronen en sociale vaardigheden
  • praktijkvoering, boekhouding en administratie, • reanimatie/ehbo

Algemene medische basiskennis, inleiding in de psychopathologie en psychosomatiek ofwel de relatie tussen lichaam en geest:

  • met belichting van de spirituele benadering van deze onderwerpen
  • herkenning van ziekteprocessen en mogelijkheden van behandeling

Basiskennis in de menswetenschappen: 

  • psychologie, sociologie en culturele antropologie in relatie tot de spirituele inzichten vanuit psychosofia, esoterie en mystiek
  • Integratie van reguliere en spirituele waarden en wetmatigheden
  • Het doorleven en integreren van de aangeboden stof d.m.v. oefeningen, meditaties, visualisaties, creativiteitsuitingen

De opleiding was van 1999 tot 1-1-2010 aangesloten bij de Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen (FONG). Het gemeenschappelijk basisleerplan wat is opgesteld ten tijde van het lidmaatschap bij de FONG is nog steeds in de opleiding verwerkt.

Uitgebreide informatie over het studieprogamma en de kosten van de opleiding is te vinden in onze studiegids die je via deze link aan kunt vragen. Elke module kan ook apart gevolgd worden in het kader van bij- en nascholing.

Lesschema 1e jaar

Betreffende: verkenning persoonlijkheid en spirituele genezing, persoonsvorming: algemeen en spiritueel, energieleer volgens het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie, psychosomatiek (verband tussen zieleleven en lichamelijke ziekten), basispsychologie, oorsprong van angsten/neurosen/complexen, energiebehandeling en ethiek.

Module “Basisvorming Spirituele Genezing” 

Betreffende persoonsvorming: algemeen en spiritueel, energieleer volgens het 12-voudig Pad van Zelfrealisatie, psychosomatiek (verband tussen zieleleven en lichamelijke ziekten), basispsychologie, oorsprong van angsten/neurosen/complexen, energiebehandeling en ethiek.

Bestaande uit: 1 introductieavond, 18 lesavonden en 3 lesdagen De introductieavond is o.a. bedoeld om de aangereikte visie vanuit psychosofia te kunnen plaatsen in relatie tot wetenschap, theosofie, esoterie, religie en spiritualiteit.

De module Basisvorming is een algemeen vormend jaar waarin de eigen ontwikkeling centraal staat. Doel van deze module is om tot een innerlijke beleving te komen van het Hoger Zelf, de Goddelijke Vonk, en tot een (h)erkenning van de bewustwordingsprocessen in de persoonlijkheid (de eigen “rode draad” in het leven) te komen, waardoor er een integratieproces op gang gebracht wordt, dat uiteindelijk leidt tot transformatie van de karmische aspecten in de mens. Deze module wordt afgesloten met een (ver)werkstuk en een toets van de basispsychologie.

Lesschema 2e jaar

Module “Van Geest tot Lichaam”:

13 dagen Betreffende medische basiskennis en spirituele anatomie, fysiologie, pathologie. Reguliere kennis en spirituele inzichten worden met elkaar verbonden. Integratiebehandeling inhoudelijk en praktisch, beroepsethiek.

Doel: Verdiepen van medische basiskennis betreffende anatomie, fysiologie en pathologie, kennis en inzicht verkrijgen vanuit de spirituele achtergronden van ziektepatronen en onderlinge verbanden van klachten en symptomen.Opstellen van een anamnese, eenvoudig onderzoek, communicatie regulier naar diverse betrokkenen (cliënt, arts) Vanuit praktijkervaring, eigen inspiratie en studie, gaan we dieper in op de functie en betekenis van orgaan en orgaansystemen bij ziekte en bewustwordingsprocessen. Tevens gaan we dieper in op het integratieproces en leer je het toepassen van de integratiebehandeling.

Deze module wordt afgesloten met een (ver)werkstuk en eindpresentatie van de spirituele anatomie, fysiologie, pathologie en een examen van de medische basiskennis. De medische basiskennis wordt in opdracht van Stichting VSG gegeven door L.I.V.I.N.G. – Life School, die voor dit onderdeel geaccrediteerd is via KTNO en erkend wordt door de BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument).

Lesschema 3e jaar

Module Praktische vorming:  13 lesdagen Met o.a. menswetenschappen (psychologie, sociologie en culturele antropologie), communicatiepatronen en sociale vaardigheden, transformatiebehandeling en beroepsethiek, praktijkvoering (materieel en immaterieel) inzake de administratieve organisatie en sociale kaart.

In totaal 13 lesdagen: 

Sociologie: 1
Culturele antropologie: 1
Communicatiepatronen: 1
Schaduw/projectie: 2
Psychologie: 3
Integratieproces en behandelwijze: 2
Van integratie naar transformatie: 2
Praktijkvoering: 1

Elk onderdeel van deze module wordt afgesloten met een schriftelijke toets of (ver)werkstuk.

Eerste hulp voor de praktijk: reanimatie/ehbo (2 lesdagen)
Wanneer je in de praktijk aan de slag gaat met cliënten is het van belang dat je als spiritueel genezer weet wat te doen, wanneer iemand in je praktijk een ongeluk krijgt of “niet goed wordt”. Reanimatie maakt, praktisch en theoretisch, deel uit van deze module. Daarnaast leer je eenvoudige ehbo handelingen uit te voeren. Deze module is geen volledige EHBO opleiding. De module wordt afgesloten met een erkend diploma reanimatie van de Nederlandse Hartstichting of van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Wanneer je al in het bezit bent van een EHBO diploma of een recent certificaat “eerste hulp voor de praktijkvoering”, krijg je uiteraard vrijstelling voor deze module.

Lesschema 4e jaar

Module “Van Integratie via transformatie naar transmutatie”: 13 lesdagen, incl. stagedag

“Het groeien tot voortdurend werken en zijn vanuit de bron” 

In dit lesjaar worden aspecten belicht, die benodigd zijn om als spiritueel genezer werkzaam te kunnen zijn. Het eigen transformatieproces staat voorop, zodat men vanuit de eigen ontwikkeling werkzaam kan zijn. Daarnaast is er aandacht voor het ontstaan en helen van veel voorkomende ziekten/klachten, zowel lichamelijk als psychisch.

Het vrijmaken van de Liefdeskracht in onszelf en de aanraking van de Liefdeskracht in de ander doet een transformatieproces in werking zetten, waardoor karmische patronen teniet worden gedaan. Met elkaar gaan we kijken hoe wij in dit proces staan en wat wij kunnen doen om de weg vrij te maken om dit transformatieproces aan te gaan om zo het Christusbewustzijn te realiseren in onszelf en een lichtwerker te zijn voor het Plan van Evolutie. Het is in wezen het groeiproces van ‘kind’ naar geestelijke volwassenheid, komend tot zelfexpressie in de materie. We volgen het transformatie- en transmutatieproces via de stappen van inwijding in en door onszelf. We leren om innerlijk geleid werkzaam te zijn vanuit de Bron. Door middel van o.a. meditaties, visualisaties, oefeningen en uitwisseling met elkaar groeien we naar begrip, bewustwording en realisatie hiervan in onszelf. Naast de activaties van hoger bewustzijn die gegeven worden, zijn innerlijke bereidheid en zelfwerkzaamheid nodig om tot werkelijke beleving te komen van de 3e fase van de inwijdingsweg.

Inhoud van de lessen o.a.: 
menswetenschappen, esoterie, mystiek, filosofie, persoonsvorming en karakterstructuren, innerlijke leiding/- communicatie, universele wetmatigheden volgens het 12-voudig Pad, leven vanuit je kern, spirituele behandelwijze, psychopathologie en psychosomatiek. Er wordt aandacht gegeven aan het ontstaan en helen van veel voorkomende ziekten en klachten, zowel lichamelijk als psychisch: o.a. hart en vaatproblemen, vermoeidheidsklachten waaronder ME, kanker, whiplash, neurosen, angststoornissen, bipolariteit en daaraan gerelateerde klachten. Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk examen, waarin men de antwoorden dient te verwerken in een scriptie. Tevens vindt er een mondelinge presentatie plaats die deel uitmaakt van de eindbeoordeling.

Module supervisie 
Supervisie is gericht op het integreren van houding, kennis en vaardigheden om een beroep zelfstandig en professioneel te kunnen uitoefenen. De supervisie wordt gegeven in groepjes van 3 personen en vindt plaats in 6 zittingen van circa 2 uur. Van elke zitting dienen de supervisanten een reflectieverslag te schrijven, wat weer als leidraad gebruikt wordt voor de daarop volgende zitting. De module wordt afgesloten met het schrijven van een eindverslag.

Stage 
Om in aanmerking te komen voor het diploma dienen de studenten minimaal 50 praktijkuren werkzaam te zijn als holistisch hulpverlener onder begeleiding van een stagebegeleider. De opleiding organiseert hiertoe o.a. stagedagen.

Tevens komen studenten, minimaal twee keer, in kleine groepjes bij elkaar voor stage-/praktijkbegeleiding onder supervisie van de stagebegeleider. Indien men reeds een praktijk heeft, kan een gedeelte van deze uren via de eigen praktijk worden ingevuld, onder begeleiding van een als A-lid ingeschreven holistisch hulpverlener van de Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia. Van de stage dient verslag te worden gedaan, inclusief een beschrijving van vijf behandelde casussen.

Aantal uren stage: 10 uur observatie en 40 uur werkzaam
Supervisie van de stagebegeleider: circa 15 á 20 uur

Bij- en nascholing

 

Reflexiedagen

Na het afronden van de opleiding wordt twee keer per jaar voor alle ex-studenten een verdiepingsdag georganiseerd, onder de naam ‘REFLEXIEDAG’. 

Algemeen thema van deze dagen is: Wat betekent het om werkzaam te zijn als spiritueel genezer? Deze dagen staan in het teken van de energie van de spirituele behandelwijze in de ruimste zin. Wat doet de essentie van deze behandelwijze vorm geven en hoe wordt zij gereflecteerd? Wat wil de tijdgeest ons aanreiken? Hoe kan ik aanwezig zijn? Wat kan ik betekenen voor de ander? Inbreng van vragen en bevindingen vormen de oproepende kracht tot verdieping in jezelf en je medemens.

Doel: het herkennen van energieën, welke werkzaam zijn in het dagelijks leven en deze op positieve wijze kunnen hanteren, daarmee vorm gevend aan het spiritueel genezerschap. Wat je in de behandelingen aanreikt aan een ander, geldt ieder moment van de dag voor jezelf. In hoeverre kun je contact maken en houden met de energie die zich aandient en wat daaruit wil ontstaan?

Voor wie? 
Deze reflexiedagen worden georganiseerd in het kader van inter-/supervisie en kunnen gezien worden als bij-nascholing voor spiritueel genezers: • Voor afgestudeerden van de opleiding Vorming Spiritueel Genezerschap • Voor een ieder die zichzelf herkent in de werkzame energie van PsychoSofia en elders een gelijksoortige opleiding heeft gevolgd.

Overige bij- en nascholing
Daarnaast wordt de gelegenheid gegeven tot het volgen van bij- en nascholing in de vorm van themadagen of -avonden en is o.a. bedoeld om ‘diepere lagen’ van bewustzijn aan te spreken om het eigen meesterschap verder vorm te geven en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van spirituele genezing met elkaar te delen.

Masterclass

Na afronding van het traject tot Holistisch Hulpverlener, kun je deelnemen aan de Masterclass.

MASTERCLASS “Vormgeving van het meesterschap in jezelf” 
De voorgaande jaren vormden een inwijdingstraject “op weg in jezelf” om te komen tot je eigen meesterschap. De Masterclass sluit hier op aan om te komen tot verdere realisatie en vormgeving van het meesterschap in het dagelijks leven. Het eerste jaar is verdeeld in twee blokken:

Blok A: 5 dagen + 1 dag stage + 2 reflexiedagen 
Dit blok is samengesteld uit een aantal themadagen en een praktijkoefendag. Aanreiking en oefenen van diepte-integratie/transformatie- behandeling met gebruikmaking van de energie van de transmutatiesymbolen welke transmutatie aanreikt. Tevens wordt een handreiking gedaan om meditatiegroepen te kunnen begeleiden en hier de benodigde vaardigheden voor te ontwikkelen.

Blok B: 3 dagen 
Hierin is opgenomen de theorie en het aanreiken en oefenen van de Lichtreflexbehandeling. Deze behandelwijze is erop gericht om “negatieve voedingsbodems” te ontwortelen. Ook negatieve energieën (van buitenaf) die zich hiermee verbonden hebben, kunnen worden vrijgemaakt. Het tweede jaar is een kaderjaar, bestaande uit:

Blok C: 7 lesdagen, 6 dagdelen stage en 1 terugkomdag + diploma-uitreiking
In dit blok ligt een belangrijk accent op ‘werkzaamheid in groepsverband’ en het gebruik van je innerlijke zintuigen en hogere scheppingsvermogen, met als doel om zelf lesgroepen te kunnen begeleiden vanuit Psychosofia. Tevens is er een aanreiking en oefenen van holistische behandeling met gebruikmaking van het vermogen tot creatie (bewerkstelligen van bekrachtiging vanuit de innerlijke Bron/Geest).

Naast de verplichte readers is er geen andere verplichte literatuur.

Na afronding (toets en eindpresentatie) met goed gevolg, ontvangt u een diploma met hierop de vermelding: behandelbevoegdheid C. Nadere informatie ontvangt u tijdens de opleiding. Leden van de VSGP ontvangen voor het volgen van de Masterclass studiepunten, die meetellen voor de bij-/nascholing.