Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia

Laat het hart spreken!

Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia

Laat het hart spreken!

Welkom op de pagina van de VSGP

Wij, afgestudeerden en studenten van de opleiding van Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (VSG) hebben ondervonden dat “leven vanuit Psychosofia ons verenigt”. Dit willen wij met elkaar bekrachtigen en vormgeven door ons te bundelen in een vereniging. Op deze wijze kunnen onze kwaliteiten samengaan, om van daaruit dienstbaar te zijn naar elkaar op de innerlijke inwijdingsweg die wij mensen gaan. We hebben dit uitgangspunt neergelegd in de doelstelling van de VSGP.

Manifest

 

Bevestiging van de “Belofte van Dienstbaarheid”

Wij, die het veld van Psychosofia in onszelf herkennen,
spreken het diepste verlangen uit om met elkaar,
in verbinding en in samenwerking
een veld van licht te zijn
elkaar te voeden en te blijven voeden.

Vanuit deze verbondenheid
van hart tot hart
van ziel tot ziel
van geest tot geest
willen wij met elkaar vorm geven aan ons verlangen
om in ons dagelijks leven werkzaam
te zijn vanuit de Bron.

Opdat in de ontmoeting met de ander
de werkzame liefde zichtbaar moge worden
in woord en daad
zodat ook de ander zich herkent
in de bron van Licht en Liefde,
en Eenheid zich manifesteert
in ware broederschap in zusterschap.

Doelstelling en visie

 

De vereniging VSGP is in 2005 opgericht door een aantal afgestudeerden van de opleiding van de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (VSG). Psychosofia (Wijsheid van Geest), de basis van deze vereniging, beoogt de verlevendiging van de Goddelijke Kern in de mens, waardoor de Sofia (Goddelijke Wijsheid) in het dagelijks leven gestalte krijgt in dienstbaarheid aan AL WAT IS. De vereniging heeft ten doel, de mensen te bundelen die hun Goddelijke Kern in zichzelf tot leven hebben gebracht en van daaruit dienstbaar zijn in hun dagelijks leven. Deze bundeling binnen het `veld van Psychosofia` geeft de mogelijkheid tot uitwisseling en verdieping. Voorts beoogt de vereniging de kwaliteit van het spiritueel genezerschap vanuit Psychosofia te bevorderen en deze te integreren in de maatschappij. Daarbij streven wij er als vereniging naar, om in verbinding te blijven en samen te werken met het reguliere veld en met andere alternatieve / natuurlijke geneeswijzen.

Taken

Bovenstaande doelstelling vertaalt zich naar de volgende taakgebieden:

 1. het bevorderen van de ontwikkeling van het spiritueel genezerschap in de mens en de erkenning van de genees- en behandelwijze zoals in de opleiding is aangereikt,
 2. het bevorderen van de belangenbehartiging van haar leden,
 3. het informeren van de leden en sympathisanten over nieuwe ontwikkelingen in het spiritueel genezerschap en behandelwijzen,
 4. het verzorgen van de mogelijkheid tot bij- en nascholing voor de leden
 5. het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden die tot de beroepsgroep behoren,
 6. het stimuleren van samenwerking in een integrale gezondheidszorg.

Psychosofia

Psychosofia betekent letterlijk: Wijsheid van Geest.

Psycho is afgeleid van het woord psyche. De psyche is het levensprincipe in de mens, de oorsprong, ook wel ziel genoemd. De ziel bestaat uit twee componenten. De ene component van de ziel is de eenheid met de Goddelijke natuur: het Geestaspect. De andere component van de ziel is gericht op de stoffelijke lichamelijke processen van de mens incl. het onderbewustzijn: het materiële aspect. Psyche is, volgens het woordenboek, ook: de geliefde van Amor, als een schone maagd met vlindervleugels voorgesteld.

Sophia: Goddelijke Wijsheid, ook wel geschreven als Sofia, wordt omschreven als de vrouwelijke zijnskant van God, Zijn eerste emanatie (dat wat van God is uitgegaan) lezen we in de Nag Hammadi geschriften. Zohra Noach introduceerde het woord Psychosofia in de betekenis van Wijsheid van Geest.

Leven vanuit Psychosofia impliceert dan dat de mens levend vanuit eenheid met zijn Goddelijke Natuur, zijn Geest, in eenheid is met Geest, het universeel beginsel wat wij God noemen. Leven vanuit deze eenheid is de realisatie van Sofia; Goddelijke Wijsheid, welke gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde, gnosis (kennis/inzicht) en ervaring. De hoofdletter S van Sofia in de naam van de vereniging, is bedoeld om het accent meer te leggen op Sofia en tegelijkertijd te laten zien dat Psyche en Sofia verbonden en in eenheid zijn.

Holisme en Spirituele genezing

Uitgangspunt is de wet van Eenheid. De essentie van holisme is dat elk `geheel` (holon) verbonden is met elk ander geheel. Elk geheel is een deel van een groter geheel en heeft een eigen functie in dit grotere geheel. Het kleinste geheel is informatiedrager van het totaal. Het totaal wordt dan omschreven als het `universeel` of `goddelijk bewustzijn` of als het ‘veld van creatie`. Precies zoals een druppel water deel is van de oceaan en elke waterdruppel de eigenschappen bevat van de totale oceaan.

Spirituele genezing is heling van binnenuit. Het betreft een bewust worden en in harmonie brengen van onze drie-eenheid van Geest, ziel en persoonlijkheid. De sleutel hiertoe is de transformatie vanuit de innerlijke Liefdeskracht, die tot zuivering van het onderbewuste leidt. Het begrijpen en ervaren van wie we in wezen zijn, wordt vaak belemmerd door blokkades in het onderbewustzijn, die zich als geconditioneerde denkpatronen en emoties in ons persoonlijkheid uitdrukken. Blokkades en disharmonie in de mens, opgebouwd in dit en vorige levens, kunnen zich op den duur openbaren als ziekten en klachten op fysiek, psychisch en/of spiritueel gebied. Ziekte en genezing zien we dan ook als een verwerkings-leer- en groeiproces. Inzicht, acceptatie en liefdevolle aandacht voor het eigen levensproces werken mee in de groei naar heelheid, een steeds inniger verbonden raken met ons eigen diepste wezen, zijnde: ons authentieke Zelf, ook wel Bron-zelf genoemd.

De werkwijze is gebaseerd op resonantie met de Bronenergie, volgens het One Source Principle (OSP). De Bronenergie wordt verlevendigd en werkzaam van `boven naar beneden`en van `binnen naar buiten`. We gaan uit van een 12-voudig Universeel Pad van Zelfrealisatie, waarin het reinigen van de psychische elementen (aarde, vuur, lucht en water, in harmonie met het vijfde element ether) in de ontmoeting met elkaar centraal staan. Zo ontstaat er een steeds grotere `heelheid`,integratie, waardoor leven vanuit Wijsheid van Geest tot realisatie wordt gebracht. One Source Principle (OSP) is een methodiek ontwikkeld door Diny van den Arend (hoofd opleiding VSG) en is ontstaan vanuit haar inzichten en jarenlange ervaring met energetische behandelwijzen.

De holistisch hulpverlener

De holistisch hulpverlener die vanuit de OSP methodiek werkzaam is heeft door bewustwording en doorleving van de eigen processen en zijn bewuste ervaring van zijn eigen `lichtkern` een dusdanige eenheid (heelheid) in zichzelf gerealiseerd, dat hij de hulpvrager kan begeleiden in zijn/haar levensproces, op basis van gelijkwaardigheid.

Middels contact van ziel tot ziel is hij/zij transparant aanwezig. Indien de hulpvrager zich openstelt voor dit contact is er een dusdanige energie uitwisseling dat er een innerlijke aanraking kan plaatsvinden. De holistisch hulpverlener is iemand nabij. Hij/zij voegt niets toe en neemt niets weg uit iemands energieveld.

Tijdens het consult wordt gewerkt met inzichtgevende en begeleidende gesprekken. Ter ondersteuning kan een energiebehandeling, integratiebehandeling, transformatiebehandeling, lichtreflexbehandeling, diepte-integratie- en transformatiebehandeling, lichtwezenheling of een holistische behandeling met gebruikmaking van het vermogen tot transmutatie en creatie worden gegeven.

Een consult duurt 1 tot 1 ½ uur
Richttarief: € 60,- per uur incl BTW

Zowel de behandelwijzen als de energie van de transformatiesymbolen zijn een middel om tot herkenning en ontwikkeling te komen van het eigen wezen. Door integratie van deze energieën/bewustzijnsvelden is de uiterlijke vormgeving van een bepaalde behandeling soms niet meer nodig, daar de spiritueel genezer de behandeling of het symbool is geworden (heeft geïntegreerd). Een gevorderd spiritueel genezer is werkzaam vanuit eenheid met de Bron en zijn behandelvorm kan alle bovenstaande aspecten in zich dragen.

Activiteiten

De vereniging organiseert o.a.:

 • themadagen en praktijkbegeleidingsdagen ter ondersteuning van de eigen ontwikkelingsweg
 • regiobijeenkomsten (in de eigen omgeving), waar plaats is voor ontmoeting en uitwisseling
 • bij-/nascholing op het vakgebied (behandelwijzen/werkzaamheid van symbolen)
 • intervisie/supervisiedagen
 • het uitbrengen van een Nieuwsbrief.

Lidmaatschap

Lidmaatschapsvormen

De VSGP kent twee vormen van lidmaatschap. Deze twee vormen van lidmaatschap zijn gelijkwaardig. Allen worden geacht aan dezelfde voorwaarden voor toelating te voldoen. Daarnaast kent de VSGP aspirant-leden, sympathisanten en donateurs.

 • Leden A zijn degenen die beroepsmatig een praktijk voeren als holistisch hulpverlener, werkend met individuele hulpvraag en/of met groepen
 • Leden B zijn degenen die geen beroepsmatige praktijk voeren als holistisch hulpverlener
 • Aspirant-leden zijn degenen die een spirituele vorming volgen en nog niet voldoen aan de door de vereniging gestelde voorwaarden tot toelating. Zij onderschrijven de doelstelling van de vereniging en willen gebruik maken van de (bij-)scholingsactiviteiten die de vereniging biedt.
 • Sympathisanten zijn degenen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven. Zij zijn bereid de vereniging te ondersteunen. Zij kunnen gebruik maken van een gedeelte van de door de vereniging aangeboden activiteiten en ontvangen de Nieuwsbrief.
 • Donateurs zijn degenen die de vereniging financieel willen ondersteunen. Indien gewenst, ontvangen zij bij een minimale donatie van € 10,= per jaar de digitale Nieuwsbrief en bij een minimale donatie van € 15,= per jaar de Nieuwsbrief per post.

Voorwaarden voor toelating

 • De aanvrager dient Wijsheid van Geest in zichzelf te hebben herkend en heeft het verlangen deze energie in zichzelf te laten ontvouwen en dienstbaar uit te dragen in de maatschappij
 • De aanvrager dient de doelstelling van de vereniging te ondersteunen.
 • De aanvrager dient met goed gevolg de opleiding van de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap te hebben voltooid of het specialisatietraject “Mens-zijn in de nieuwe tijd – de weg van het Hart”. Ten bewijze hiervan dient hij/zij een kopie van het diploma bij te voegen waarop de behandelingsbevoegdheid is vermeld.
 • Hij/zij is bereid om in de ontwikkelingen van de Tijdgeest mee te gaan, welke samen hangen met de inwijdingsweg en realisatie van de aangereikte energieën.
 • Voor de A-leden geldt dat zij beroepsmatig een praktijk dienen te voeren.
 • De A-leden dienen verzekerd te zijn voor beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid en aangesloten te zijn bij de klachten- en geschillencommissie.
 • De leden worden vermeld op de genezerslijst van de VSGP.

Aanvraag voor lidmaatschap

Een aanvraagformulier voor lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap, sympathisant of donateur kunt u per e-mail aanvragen. U stuurt het betreffende aanvraagformulier vervolgens volledig ingevuld naar het secretariaat. De toelating van leden vindt plaats via een ballotage commissie. De ballotage commissie zendt het aanvraagformulier met een advies voor wel/niet aanname naar het bestuur. Het bestuur zal op grond van het advies een beslissing nemen over wel/niet aanname. Bij vragen of onduidelijkheden wordt u door de ballotage commissie uitgenodigd voor een toelichtingsgesprek. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt:

Leden A en B: € 35,=
Eenmalige inschrijfkosten € 25,=

Aspirant-leden: € 30,=

Sympathisanten: € 30,=

Donateurs
(incl. digitale nieuwsbrief) min. € 10,=
(incl. gedrukte nieuwsbrief per post) min. € 15,=

Extra kosten voor A-leden:

 • Aanvragen VOG verklaring
 • Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Borg schildje VSGP: € 35,=
 • Periodieke visitatie
 • Klachtencommissie
 • Geschillencommissie

Leden, aspirant-leden en sympathisanten ontvangen twee keer per jaar de gedrukte Nieuwsbrief.

Praktijkvoerende leden:

NB: De vereniging heeft ook niet-praktijkvoerende leden, aspirantleden, sympathisanten en donateurs. Alle leden van de vereniging streven ernaar om onze missie, zowel in werk als privé, te léven.

Diny van den Arend

Niveau*: Alle

Plaats: Reeuwijk

aglaja.nl

Linda Brouwer

Niveau: A1, A2, B1

Plaats: Zevenhoven

linholistischpraktijk.nl

Marjan Vriezen

Niveau: A1, A2, B1

Plaats: Ter Aar

de-morgenster.com

Dineke Vermet

Niveau: A1, A2, B1, B2

Plaats: Den Hoorn (ZH)

spiritueelgenezer.nl

*Hieronder kunt u aflezen voor welke behandelingen de spiritueel genezer bevoegd is:

Niveau A:
1 energiebehandeling
2 integratiebehandeling fase A

Niveau B:
1 integratiebehandeling fase B
2 diepte-integratie-/transformatiebehandeling met gebruikmaking van de energie van de transformatiesymbolen en lichtwezenheling

Niveau C:
1 diepte-integratie-/transformatiebehandeling met gebruikmaking van de energie van de transmutatiesymbolen welke transmutatie aanreikt
2 lichtreflexbehandeling
3 holistische behandeling met gebruikmaking van het vermogen tot creatie (bewerkstelligen van bekrachtiging vanuit de Bron/Geest)

Professionalisering

 

Als vereniging beogen wij het bevorderen van de kwaliteit van het spiritueel genezerschap vanuit Psychosofia en van de integratie van onze geneeswijze in de maatschappij. Op welke wijze wij dit vorm geven, leest u hieronder.

Kwaliteitsbewaking

De VSGP hanteert kwaliteitsbeleid en -bewaking. Hiertoe is voor de leden een beroepsprofiel en beroepscode opgesteld. Praktijkvoerende leden worden periodiek gevisiteerd (minimaal 1x per 5 jaar).

Klachtencommissie en geschillencommissie
Onze A-leden zijn vanuit de wet WKKGZ verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie en geschillencommissie, zij zijn hiervoor aangesloten bij de SCAG. Klachten over onze praktijkvoerende leden kunnen volgens een duidelijk omschreven klachtenregeling ingediend worden bij de contactpersoon klachtopvang van de VSGP (klachtopvang@vsgp.nl) . Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Openbaar beroepsregister
De praktijkvoerende leden van onze vereniging worden vermeld op onze website, met vermelding van de behandelingsbevoegdheid, hetgeen een waarborg voor cliënten is dat betreffende behandelaar voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Onze A-leden hebben een beroep-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Visitatie
De VSGP heeft een visitatieteam. Leden van dit team brengen éénmaal in de vijf jaar (of indien hier om gegronde redenen aanleiding toe is) een visitatiebezoek aan de praktijkvoerende leden op hun praktijkadres. Algemene informatie: info@vsgp.nl

Bij- en nascholing

Mede vanwege de kwaliteitsbewaking van het niveau van de aangesloten leden en de kwaliteitsbewaking van de verleende begeleiding aan hulpvragenden, is het van belang dat wij bij-/nascholing volgen.

Om in contact te blijven met de groepsenergie, kiezen wij ervoor om ons, vanuit eigen verantwoordelijkheid, met elkaar te blijven verdiepen in de ontwikkelingen op geestelijk en maatschappelijk gebied. Wij gaan er vanuit dat bij- en nascholing vanzelfsprekend voortkomt uit de wens om ons Zelf te ontvouwen tot Zijn hoogste welzijn in werkelijke verbondenheid met elkaar.

Alle leden dienen zich ertoe te verbinden om hun kennis, vaardigheden en kwaliteit van hulpverlening op peil te houden en te bevorderen door het volgen van door de VSGP erkende bij- en nascholing gedurende minimaal acht dagdelen per jaar.

In samenwerking met de opleiding van Stichting VSG draagt de vereniging zorg voor de vereiste bij- en nascholing en toetst jaarlijks of aan de norm voldaan is, voordat de nieuwe jaarlicentie verstrekt wordt. Vanwege het feit dat ieder mens een unieke eigenheid is met een eigen functie in het geheel willen wij dit zo creatief mogelijk vormgeven. Er is zeker voor iedereen iets wat hem of haar aanspreekt. Eigen initiatief rond het aandragen van thema’s etc. wordt op prijs gesteld. Mede daarom wordt er in samenwerking met de opleiding bij- en nascholing georganiseerd. Met elkaar willen we ons blijven verdiepen in de spirituele behandelwijze en de daarmee relevante ontwikkelingen binnen het reguliere veld.

De volgende activiteiten worden door de VSGP georganiseerd:

 • Themadagen of avonden in samenwerking met de Stichting VSG
 • Regiobijeenkomsten georganiseerd door de intervisie groep, in overleg met het bestuur
 • Bij-/nascholing op het vakgebied, oefenen behandelwijze
 • Reflexiedagen ( intervisie/supervisie/praktijkbegeleiding)
 • Verdiepingsdagen door middel van bijeenkomsten en wandelingen in de natuur

Naast de bij-/nascholing worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarvan de leden er minimaal twee per jaar dienen bij te wonen. Het bestuur maakt via de Nieuwsbrief bekend welke activiteiten in aanmerking komen voor bij-/nascholing. U kunt dan hieruit een keuze maken. 

Van de voorzitter

Over de VSGP, uitgangspunt en werkwijze
door de voorzitter Diny van den Arend

Op de ALV in juni j.l. ben ik gekozen tot voorzitter van de VSGP.
Veel mensen kennen mij als voorzitter en docent van de opleiding Holistisch Hulpverlener van de Stichting VSG. In de statuten van de Stichting VSG was mijn zielemissie vastgelegd: het uitdragen ván en bekendheid geven áán spirituele genezing volgens het Universele 12-voudig Pad tot Zelfrealisatie.
Het neerzetten hiervan in de materie, via de opleiding/cursussen/ lichtvieringen was mijn leerweg om te komen tot zelfheling ofwel om de eenheid van Zijn te herstellen in mijn wezen. Zo ontdekte ik het belang om het ‘hoogste’ punt van ‘zijn’ te verbinden met het ‘diepste’ punt van ‘zijn’ om tot heling te komen. Zo breng je een Bron-bronverbinding tot stand waardoor er spirituele genezing (genezing vanuit Geest/de Bron) kan plaatsvinden. Deze methodiek noemde ik de OSP-methode (One Source Principle).
Dit principe gebruiken we ook in de energetische behandelwijze die vier fases kent: energiebehandeling, integratiebehandeling, transformatiebehandeling en lichtreflexbehandeling, passend bij de diverse fases en niveaus van heelwording. Liefhebbers kunnen over de achtergrond van deze helingsvisie uitgebreid lezen in mijn boek ‘One Source Principle’ dat verkrijgbaar is via: boekenbestellen.nl. Via deze link kun je mijn laatste boek ‘Ken Uzelve- Het Universele Pad van Zelfrealisatie’ bestellen.

Weet dat elke vorm van energetische behandeling ontspannend werkt, het zenuwstelsel kalmeert, oude ballast afvoert en zorgt voor innerlijke balans zodat de levenskracht weer voluit kan stromen. Onze werkwijze is gebaseerd op de Wet van Resonantie en is werkzaam ‘van binnen naar buiten’ en van ‘boven naar beneden’. We gaan uit van een 12-voudig Universeel Pad van Zelfrealisatie, waarin het reinigen van de psychische elementen (aarde, vuur, lucht en water) centraal staan, waardoor harmonisering ontstaat met het vijfde element ether (christusbewustzijn). Elke vorm van heling begint met zelfreflectie. De mens die zich niet meer laat beheersen door de negatieve aspecten van de vier elementen (schuld, angst, twijfel, miskenning en agressie, macht, fanatisme, hoogmoed), leeft vanuit zijn centrering in het hartcentrum en is aanwezig in het ‘nu’, waardoor hij het vermogen heeft tot transformatie en transmutatie van die aspecten die de scheppingskracht in hem blokkeren. Elke problematiek kan alleen maar worden teniet gedaan door integratie van een hoger niveau.
Elk mens loopt zo een ontwikkelingspad, dat al spiralend naar een steeds grotere eenheid streeft.

Wat wordt bedoeld met ‘van binnen naar buiten’?
Dit betekent dat het van belang is om bij een hulpvraag de aandacht naar binnen te richten voor zelfonderzoek in plaats van het (vermeende) onvermogen op de buitenwereld te blijven projecteren. De verworven inzichten worden tot erkenning en acceptatie gebracht, waardoor er transformatie kan plaatsvinden door ‘omvatting’ in liefde van het betreffende aspect, zodat de gestolde energie weer kan stromen. Hierdoor volgt van binnenuit een nieuw perspectief van waarnemen, een bewustzijnsverruiming, waardoor als vanzelf het gedrag in gevoel, woord en daad zich aanpast aan het hernieuwde bewustzijn. Waar mogelijk zal het fysieke lichaam zich herstellen. Aandacht voor voeding, acupunctuur, voetreflexologie, massages enzovoort kunnen ondersteunend zijn in dit herstelproces.

En waarom van boven naar beneden?
Hiermee wordt bedoeld dat genezing voortkomt uit de werkzame kracht van Geest/Spirit (boven). Genezing door de eigen diepste innerlijke Geest, zijn goddelijk Zijn, is spirituele genezing.
Je bent dus actief deelnemer in jouw helingsproces middels innerlijke communicatie, eventueel begeleid door een holistisch hulpverlener (voorheen noemden we dat een spiritueel genezer) die hierin begeleiding kan bieden. Middels contact van ziel tot ziel is de holistisch hulpverlener transparant aanwezig. Indien de hulpvrager zich openstelt voor dit contact, is er een dusdanige energie uitwisseling, dat er een innerlijke aanraking kan plaatsvinden.
Een holistisch hulpverlener is iemand nabij. Hij/zij voegt niets toe en neemt niets weg uit iemands energieveld. Het eigen helend vermogen van de hulpvrager doet het helingswerk, daarom kun je ook spreken van zelfheling (beneden).

Leden van de VSGP hebben een traject van zelfheling doorlopen en zijn ieder vanuit eigen affiniteit in staat om een hulpvraag van mensen die op hun levenspad komen (gezin, familie, vrienden en iedereen die een beroep op hen doet) een handreiking te doen vanuit de innerlijke Wijsheid van Geest (PsychoSofia). Dit staat los van het feit of zij beroepsmatig een praktijk hebben.

Wat alle leden van de VSGP met elkaar verbindt is dat zij het leven beschouwen vanuit Wijsheid van Geest en men niet meer door het leven ‘wordt geleefd’. Deze levensbeschouwing is doordrongen van het bewustzijn dat AL WAT IS, één is; Goddelijk bewustzijn in diversiteit en verscheidenheid van vormgeving. Voor de persoonlijke ontwikkeling leidt dit tot bewustwording van de uniciteit van het Zelf en Zijn uitdrukkingsvormen. Als bewuste zielen zich met elkaar verbonden weten, ieder vanuit het eigen zijn, ontstaat er een ‘veld van licht’.

Graag wil ik mij inzetten als voorzitter om samen als ‘veld van licht’ werkzaam te zijn en een bijdrage leveren aan het grote transformatieproces dat plaatsvindt in de wereld.

Zohra zei altijd: ‘Van Psychosofia kun je geen lid worden. Maar jullie kunnen je wel verenigen om een veld van licht te zijn.’
Daarom is er een vereniging opgericht. En dáár kun je wel lid van worden mits je de doelstelling van de vereniging ondersteunt en bereid bent het Universele 12-voudig Pad tot Zelfrealisatie te gaan.

Immers nu de Tijdgeest van Aquarius het bewustzijn in de mens opent kan de mens tot een werkelijke beleving komen van eenheid met Geest, de Bron. De mens wordt uitgenodigd om zijn hogere bewustzijnsvelden te integreren in zijn persoonlijkheid en onvoorwaardelijke liefde te zijn. Zo ontstaat, vanuit de eenheid met Geest, een synthese in de mens van alle bestaande religies en spirituele stromingen, waardoor hij vorm kan geven aan het meesterschap in zichzelf.