DE BESTEMMING DER VOLKEREN
Enige tijd geleden -n.a.v. de verdeeldheid in Europa rond de vluchtelingen problematiek- borrelde de gedachte in mij op ‘het wordt tijd dat Frankrijk zijn (ziele)taak gaat vervullen in Europa’, omdat ik zag dat Frankrijk zich wat afzijdig hield… Juist nu er in Europa zoveel verdeeldheid is rondom ‘de vluchtelingen problematiek’ wordt Parijs, de hoofdstad (het hart)van Frankrijk opgeschrikt door bomaanslagen.
Vandaag, 14 november, zag ik op facebook dat Marjan Vriezen een horoscoop had gemaakt van Europa n.a.v. de aanslagen in Parijs. Ik herinnerde me mijn eerdere gedachte en heb het boek van Alice Bailey erbij gepakt.

In het boek ‘De bestemming der volkeren’ beschrijft Alice A. Bailey de rol van Frankrijk in de wereld.
Blz. 74: “Frankrijk is een Vissen-Leeuw land. Door zijn Leeuw-persoonlijkheid (3e straal) kleurde en overheerste het grotendeels wat er in Europa gebeurde tijdens de Middeleeuwen en eeuwenlang; voor de toen bekende wereld trad het op als bemiddelaar van de Vissen-hoedanigheid, en zijn scherp omlijnde Leeuw-persoonlijkheid (zelfbewust, egocentrisch, sprankelend, intelligent en individueel) vormde Europa. Deze Leeuw-persoonlijkheid is het, die verantwoordelijk is voor de intens natiolistische geest van de moderne Fransen, die in hen de grotere Waterman-geneigdheid tot universeel bewustzijn of de uitdrukking van de gevorderde Vissen-ziel om de wereld te redden, negeert. Eerst komt Frankrijk en dan pas de wereld.

De les die Frankrijk nu leren moet is, dat ’t het doel van zijn Vissen-ziel (5e straal) is om anderen te redden en wat dat betreft verhaast het eigenbelang van LEEUW het conflict –een conflict, dat maar heel langzaam tot Frankrijk doordringt.
De zielestraal van Frankrijk is de straal van Concrete Wetenschap en deze heeft -in samenwerking met de energie van het vijfde dierenriemteken Leeuw- het Franse volk zijn briljante intellect en zijn wetenschappelijke aanleg gegeven. Krachten van kristallisatie stromen door PARIJS, dat door STEENBOK en zijn persoonlijkheid geregeerd wordt en toch wordt de ziel van het Franse volk in die grote hoofdstad door de ziel van de stad gevoed, door MAAGD bezield en vergeet vooral niet, dat MAAGD de polaire tegengestelde van VISSEN is en dat het CHRISTUSKIND in MAAGD tot volle wasdom komt in VISSEN. Hier ligt de hoop van Frankrijk.”

Blz. 75: “….. Met de medewerking die PLUTO geven kan om deze toestanden tot stand te bengen, die tot openbaring van MAAGD (die e ziel van Parijs regeert) kan leiden is het mogelijk -in verband met dit krachtige, invloedrijke land- dat het een bijdrage gaat leveren aan dat leven van de mensheid dat krachtdadig de nieuwe toestanden tot stand brengt die in Europa gewenst zijn, maar het verlangen van Frankrijk naar persoonlijke veiligheid moet wijken voor de beveiliging van HET GEHEEL tegen agressie, kwaad en angst. Boven dien moeten alle gedachten aan wraak op of verbrokkeling van andere landen ten bate van Frankrijk verdwijnen als de ware ziel van Frankrijk tot uitdrukking wil komen.”

Blz. 52: “Het symbool voor Frankrijk is de lelie, welke dat land eeuwen geleden onder goddelijke leiding heeft aangenomen en welk symbool de DRIE GODDELIJKE aspecten in openbaring voorstelt.”

Toen ik dit gelezen had dacht ik aan de lichtvieringen die we dit najaar hebben gehouden. Deze meditatieve bijeenkomsten stonden dit najaar in het teken van het activeren en tot werkzaamheid komen van onze drievoudige goddelijke aspecten, onze goddelijke Vlam, in onze menselijke persoonlijkheid: individueel en collectief. Dat dit veel beroering en opschudding zou geven in de wereld was te voorzien, mede omdat bij een imput van lichtkrachten ook de tegenkrachten, ook wel het kwaad, worden geactiveerd. Het feit dat deze ‘kwade krachten’ zich hebben gemanifesteerd betekent tevens dat de lichtkrachten worden ‘gesterkt en aangewakkerd’ om tot manifestatie te komen. Het feit dat dit plaatsvindt nu de kerstenergie aan het indalen is in de mensheid laat zien dat er HOOP is voor de mensheid. We zijn op weg naar de ontvouwing van het Aquariusbewustijn, waarin iedereen individueel en elk land zijn eigen plaats en functie inneemt.
Hoe tegenstrijdig ook met alle leed dat is veroorzaakt in Parijs en de schokgolf die over de wereld gaat gloort er in mij een Licht… als een Baken van Hoop. Het Licht van Waarheid zal zegevieren.
De Waarheid dat we allen één zijn in Liefde verbonden: samen staan we sterk, dat is onze Kracht.
Laten we ervoor gaan met z’n allen, laten we niet bezwijken voor angst en de misleidende krachten van het donker. Laten we het kwaad niet voeden met negativiteit. Laten we het kwaad zien vanuit de eenheid, als functie om ons sterk te maken om die kwaliteiten in onszelf te ontwikkelen waarmee we uitdrukking geven aan onze goddelijke aspecten.

Uit de lichtviering:
‘Zie hoe jouw tempel gevuld is met onvoorwaardelijkheid… die zich kenbaar maakt als licht, bewustzijn… onvoorwaardelijke Liefde uitstralend…..
En weet en bevestig: In het licht van Liefde wordt Waarheid herkend… zo ben ik een baken van hoop…. het licht van onvoorwaardelijkheid uitstralende…

Hoop is als een baken van Licht in deze tijd van het jaar en die onze aandacht richt op volmaaktheid en vervulling… op de realisatie van ons goddelijk Zijn in ons mens-zijn.
Laten wij dan, verenigd in de Heilige Adem, die liefde is, de energie van deze viering en onze zuivere intenties uitademen over de wereld… als een zegening.
Een nieuwe morgen, een nieuwe dag breekt aan.. het universele Baken van Hoop wijst de mensheid de weg…’

-Diny van den Arend-