HET INNERLIJK MYSTIEKE PAD
Elk mens loopt hier op aarde een bewustwordingspad om te ontdekken wie hij ten diepste Is. Het leven op aarde kun je zien als een leerschool. De mens wordt opgevoed om degene te Zijn die hij in essentie al Is. Veelal is het bewustzijn van de mens versluierd door onwetendheid over zijn komaf en de aannames die hij heeft gedaan over zichzelf en de voor hem zichtbare werkelijkheid. Daardoor leeft hij in een door zichzelf gecreëerde illusie die nooit de bevestiging en vervulling brengt die hij diep van binnen zoekt.

Dit bewustwordingspad staat dus allereerst onder invloed van de begeerte van de persoonlijkheid om zichzelf bevestigd te willen zien door anderen. Hieraan ligt ten grondslag zijn diepgewortelde angst voor afgescheidenheid en de behoefte om erbij te horen. Op grond van deze emoties bouwt hij een persoonlijkheid op totdat hij genoeg heeft van het al maar weer zichzelf bevestigd te willen zien in de interactie met andere mensen; totdat hij genoeg heeft van telkens weer zichzelf te moeten verdedigen of zichzelf wegcijferen om maar niet gekwetst te worden. Dan opent zich iets in de mens wat een uitweg zoekt uit dit lijden… Dan klopt de ziel op de deur van het hart en zegt: ‘Hallo, weet je nog… herinner je mij nog?’ De sleutel voor het openen van het hart is het oprechte antwoord: ‘Hier ben ik. Toon mij de Weg.’

Als het hartchakra voorzichtig begint open te gaan en de mens, vanuit het verlangen van zijn ziel én uit vrije wil op weg gaat om zijn ware Zelf te leren kennen, opent zich het innerlijk mystieke Pad. Dit Pad wordt ook wel het Universele 12-voudig Pad tot Zelfrealisatie genoemd. Dit Pad is een inwijdingspad in je Zelf. Het is de ontdekking van de hemel, je oorsprong. Je ontdekt je oorspronkelijke goddelijke Natuur en leert je creatieve vermogens te gebruiken op zo’n wijze dat je hart zich steeds verder opent en je ware Natuur zich steeds meer laat zien en voelen via je persoonlijkheid. Je ontdekt dat de aardse werkelijkheid de weerspiegeling is van je innerlijke bewustzijnstoestand. Mits je de Aarde (en jouw aardse hoedanigheid) respecteert en erkent in haar hoedanigheid toont zij jou haar ware gezicht… dan wordt de Aarde jouw thuis.

Méér en méér begin je vorm te geven aan de hoedanigheden van je ziel. Je ziel is dat deel van je totale wezen dat onvoorwaardelijkheid vertegenwoordigd: liefde en waarheid. Dan vind er een transformatie plaats in je bewustzijn: een onthechting van je emotionele gebondenheden en je geconditioneerde gedachtepatronen. Er ontstaat ruimte in je wezen om je ware Zelf, je eigen goddelijkheid, te aarden in de wereld van alle dag. Je zou kunnen zeggen dat je de hemel op aarde brengt. Dit alles vindt plaats in je eigen bewustzijn en heeft daardoor zijn uitwerking om je heen in de interactie en ontmoeting met anderen.

Aangezien onvoorwaardelijke liefde wordt gezien als de lijm -de energie- die alles verbindt wat gescheiden was wordt de ziel ook wel de middelaar genoemd. De hoedanigheden waarin de ziel zich uitdrukt zijn: zuiverheid, bescheidenheid, blijmoedigheid, onwankelbaarheid, verdraagzaamheid, barmhartigheid, dankbaarheid voor het leven. De zielsenergie is de verbindende factor om je lager zelf (persoonlijkheid) en je hoger Zelf (Geest / goddelijk Vonk) in eenheid werkzaam te laten zijn.
Leven vanuit het hoger bewustzijn van je ziel wordt ook wel aangeduid als het Boeddha- Christus bewustzijn. Levend vanuit je Boeddha- Christusenergie belichaam je steeds meer je oorspronkelijke blauwdruk. Je leert wat het betekent aanwezig te zijn in het eeuwige NU in verbinding met het moment nu. Je ontdekt het Nulpuntveld van waaruit creatie mogelijk is.

Gaande op dit innerlijke mystieke pad ontvouwt zich stap voor stap je hoger Zelf via je menselijke persoonlijkheid en vindt er een integratie plaats van al jouw wezensdelen totdat de eenheid van je Zelf is hervonden. Dan sta je in de wereld als een gerealiseerd Mens, die het 12-voudig Kosmisch bewustzijn in zichzelf heeft ontsloten. Het tot zover gekende bewustzijn, verenigt in eenheid, is het 13e aspect , het Universele Christusbewustzijn: de enig geboren Zoon. Dit principe staat symbool voor de Mens die de Liefde en de Hogere Wil in zichzelf tot synthese heeft gebracht en tot uitvoering brengt in de materiële wereld. De drie aspecten van onze goddelijke Natuur (Wil, Liefde, Active Intelligentie) openbaren de goddelijkheid in elk mens via alle zeven hoofdchakra’s.
Dan begint de goddelijke evolutie op aarde vorm te krijgen. Hiermee bedoel ik niets hoogdravends of verhevens. Het is een aanduiding dat de Mens dan in staat is om te leven vanuit de Universele Wet van Eenheid en Liefde en dat hij zichzelf nooit hoger of lager of méér of minder acht dan een ander. Deze Mens is zich bewust van de Eenheid in verscheidenheid van vormgeving, d.w.z. dat hij van elk mens de functie erkent in het Geheel, het totale Universele Bewustzijn. Hij erkent dat hij een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de planeet Aarde waarop we leven en de verantwoordelijkheid om zorgzaam om te gaan met zijn broeders en zusters die minder bedeeld zijn in talenten en vaardigheden. Hij erkent allen als zijn gelijken, maar werkzaam vanuit verschillende hoedanigheden van openbaring van goddelijkheid. Immers de zichtbare wereld is niets anders dan de openbaring van Geest in al Zijn hoedanigheden en vormen. De bewustwording van onze eigen goddelijkheid maakt dat we in Alles onze eigen goddelijkheid weerspiegeld zien. Dat is de betekenis van de woorden van Christus: ‘Wat je voor de minste der Mijnen hebt gedaan heb je voor Mij gedaan.’
Alles vormt een eenheid en wie zichzelf uit de eenheid zet door egoïsme of eigenbelang krijgt te maken met de Wet van Karma. Deze Wet zorgt er voor dat we terugkeren op het innerlijk Pad: soms met zachte dwang en soms met harde hand…

Dit innerlijk Pad gaan én vorm geven in de wereld -er naar handelen- is de uitdaging voor elk mens in het Watermantijdperk. Sommige mensen staan aan het begin van dit Pad, andere halverwege en er zijn mensen die bewust en vol overgave hun innerlijke zielemissie (kosmische missie) neerzetten in de stof als de zelfgerealiseerde Mens dienstbaar aan de Aarde en aan de mensheid… wetende dat hierin hun persoonlijke belangen en behoeftes worden vervuld.
Zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten!

-Diny van den Arend-