De oorsprong van longziekten

In het 4e jaar van de opleiding tot Holistisch Hulpverlener behandel ik o.a. ziekten van deze tijd en hun oorsprong. We spreken dan over overgeërfde ziekten van de mensheid ofwel het ontstaan van karmische ziekten. Overgeërfde ziekten zijn planetaire ziekten die in aanleg in elk mensenlichaam aanwezig zijn. We gebruiken bij de bespreking van ziekten het boek Esoterische genezing van Alice A. Bailey (3e druk, ISBN: 90-6271-568-0, uitgeverij Mirananda).
Mijn intentie is om je stof tot overdenking aan te reiken, om verder over te filosoferen of te mediteren, om er innerlijk verbinding mee te krijgen.

Alice A. Bailey onderscheidt drie groepen (zie blz. 169 t/m 179):
a. Venerische en syfilitische ziekten (waaronder je ook HIV kunt plaatsen)
Deze zijn overgeërfd uit het Lemurische ras (kind-mens) dat een verkeerd gebruik maakte van het heiligbeenchakra. Dit was vooral te wijten aan de dichte bevolking van hun beschaving en de hechte verhouding met het dierenrijk. Het gevolg was de besmetting van de Aarde (energietrillingen).
De bedoeling in die tijd was om de aard, de bedoeling en betekenis van het stoffelijk voertuig te leren kennen. Deze ziekten zijn toe te schrijven aan een verkeerd gebruik van de 3e-straalsenergie (scheppende intelligentie). Hatha-yoga was een geestelijke oefening in die tijd.

b. Tuberculose (en aanverwante longziekten)
Na het Lemurische ras kwam het Atlantische ras. Zij dienden het emotionele voertuig te leren kennen (zonnevlecht). Tijdens het Atlantische ras ontkiemden de zaden van agressie, persoonlijke hebzucht, diefstal en magische praktijken. Hierin ligt de oorsprong van ziekten aan de ademhalingsorganen.
“Hij die enkel voor materiële voordelen leeft, zal in het leven sterven en ondervinden dat de adem hem ontbreekt….”.
Deze ziekte komt voort uit een verkeerd gebruik van de energie van de 2e straal (liefde/wijsheid).

c. Kanker
Kanker is een subtiele reactie op de energie van de 1e straal, de wil-tot-leven (één van de aspecten van deze straal). Die reactie openbaart zich in een te sterke werkzaamheid en groei van de lichaamscellen wier wil-tot-leven destructief wordt. We spreken ook wel van ‘valse groei’ als spirituele ontwikkeling voortkomt uit egobelang.
Kanker is het gevolg van de werkzaamheid van het lager concreet denkvermogen en van het stimuleren van het etherisch lichaam, hetgeen door het denkvermogen tot stand gebracht kan worden.
Het is dus een ziekte die voortvloeit uit stimuleren.
Kanker is een ziekte, die met de chakra’s in verbinding staat:
– te sterke werkzaamheid,
– tegenhouden van niet uitgedrukte en verdrongen energie.
In het gebied, waar de kanker woekert is het chakra te actief, de energie neemt dus toe in de organen rond dat centrum. Je krijgt een overprikkeling. Daarnaast kan deze reactie ook voortkomen uit onderdrukking, opgelegd door het denkvermogen, aan de één of andere werkzaamheid van een centrum. Hierdoor kan de energie niet stromen en krijg je een teveel aan geconcentreerde energie.
Ook heftige onderdrukking van emotionele reacties, geeft klachten. De onderdrukking van deze gevoelens maakt de zonnevlecht tot een reservoir van energie.

Ziekten overgeërfd uit het verleden
Er is eigenlijk weinig tot niets bekend over de Lumerische beschaving die meer dan 15 miljoen jaar geleden haar bloeitijd had. Ook van de Atlantische beschaving, zo’n 12 miljoen jaar gelden, weten we eigenlijk niet veel. Wat we wel weten is dat er tussen toen en nu ontelbare mensen hebben geleefd. Zij hebben lief gehad en ervaringen opgedaan. Dit heeft eraan bijgedragen dat de atomen en cellen van het stoffelijk lichaam door al die jaren heen is gewijzigd. Hun stoffelijke lichamen zijn na hun overlijden in de stof van de Aarde opgegaan, evenals de vatbaarheid voor bepaalde neigingen waarmee hun verleden hen heeft begiftigd. Je zou ook kunnen zeggen dat alle ervaringen zijn opgeslagen in het geheugen van de Aarde en zich materialiseren als kiemzaken in de materie en in ons stoffelijk lichaam.
Om een voorbeeld te geven… Nu de permafrost op de Noordpool aan het smelten is verwachten wetenschappers dat de daarin aanwezige virussen van duizenden jaren geleden weer actief zullen worden. Al deze virussen waren zogenaamd uitgeroeid, maar zijn dus wel bewaard gebleven en zullen zich weer verspreiden over de Aarde.
Zo kun je ook de kiemzaden of karmische aanleg in de mens zien, die als de omstandigheden ervoor rijp zijn tot leven komen.
Ook kom je wel eens op plekken waar je voelt dat er iets ergs of juist iets positiefs is gebeurd. Elke emotie/gevoel blijft aanwezig in de atmosfeer van de Aarde.

Je zou dus kunnen zeggen dat:
a. de grond van de planeet zelf een grote oorzaak is van ziekte en besmetting. De grond is doordrongen van kiemen en de gevolgen van besmetting (in een fijnere vorm dan dat men vermoedt),
b. evenals de psychische toestand van een ras of van een volk (neiging tot ziekte en verlaagde weerstand),
c. en de levensomstandigheden (teveel mensen in één woning, ondergronds verblijf, ondervoeding, verkeerd voedsel, slechte levensgewoonten, beroepsziekten, enz.)
De stoffelijke vatbaarheid voor ziekten hangt af van de omgeving, waarin men verkeert en de innerlijke ontwikkeling.

Besmettelijke ziekten
Van besmettelijke ziekten is de innerlijke oorzaak van groepsoorsprong en deze heeft een uiterlijke groepsuitwerking. Zij is een uitdrukking van groepskarma. Ziekte is een zuiveringsproces en de gevolgen zijn uiteindelijk heilzaam.
Besmettelijke ziekten, zoals mazelen, roodvonk, pokken of cholera behoren tot de groepsziekten en zijn op een bepaalde wijze met de mentale aard verbonden. Het doormaken van deze ziekten is een groeiproces voor het kind. Je kunt als ouder vaak zien dat er innerlijk iets verandert is in je kind ndat het deze ziekte heeft doorgemaakt.
Koorts is een aanwijzing en geen ziekte op zichzelf. Het is een vorm van zuivering en uitdrijving. Het is een natuurlijke genezing van bepaalde ongewenste toestanden.
Een te sterke emotionaliteit komt astraal overeen met stoffelijke koorts en duidt op een woekerende kiem van begeerte, welke behandeld moet worden, voor de koorts kan afnemen.
Een te sterk actief denkvermogen, dat slecht geregeld is en rusteloos werkzaam, maar niets bereikt, komt er mentaal mee overeen.

Immuniteit
Griep valt ook onder de besmettelijke ziekten en wordt veroorzaakt door een geactiveerd virus.
Zoals hierboven beschreven heeft griep dus te maken met het feit dat je je identificeert met de groep ofwel de massa. Je hebt nog geen eigen identiteit opgebouwd, geen Zelfbewustzijn. Dit maakt dat je je veiligheid zoekt bij de groep (en de massa volgt) in plaats van vertrouwen te hebben in je eigen wezen en daarmee dus in je lichaamsbewustzijn dat normaliter feilloos functioneert via het immuunsysteem. Het immuunsysteem houdt je lichaam vrij van ongewenste indringers. Mocht je toch bezocht worden door een virus dan heb je dus een opening gecreëerd in je immuunsysteem dat dan om aandacht vraagt. Het is aan jou om dit ‘lek’ te dichten. Zo wordt griep een groei- en reinigingsproces dat leidt tot een volledig ontwaakt bewustzijn van de mens.
Het virus sterft uit als het geen gastheer meer vind! Dus als de gastheer immuun is geworden voor de invloeden van emotionele- en mentale oorsprong van het lager zelf.

Longziekten hebben hun oorsprong in het Atlantische ras. Zij zijn het gevolg van misbruik van macht, van agressie, persoonlijke hebzucht, diefstal en magische praktijken waaronder ook psychische beïnvloeding behoord. Het corronavirus covid-19 kan longziekten veroorzaken. Dit is een gevolg van de uitwerking van het groepskarma uit de Atlantische tijd. Sommige zielen hebben ervoor gekozen om op deze wijze bij te dragen aan het wereldwijde zuiveringsproces. Laat hun jouw dankbaarheid voelen… Dit virus is een kans om op wereldschaal af te rekenen met alle gevolgen ontstaan uit het negatief gebruik van de scheppingsenergie. Zie de positieve mogelijkheden die zich willen ontwikkelen en haal je aandacht weg bij angstscenario’s.
Er is geen mondkap of vaccinatie die de mens tegen deze bewustzijnsgolf kan beschermen.
Dit zijn allemaal uiterlijke maatregelen, terwijl het om ons innerlijk gaat. Heb geen angst. Wordt bewust, wordt wakker!

Laat bovenstaande tekst je inspireren om tot diepere inzichten te komen en te doen wat jou te doen staat om ‘het ontwaken van de mensheid’ te ondersteunen.
Blijf dicht bij je Zelf en als je reeds geestelijk bent ontwaakt, laat dan jouw Licht schijnen en omvat elk mens in de stralen van jouw liefdeslicht.

PS:
Mocht je behoefte hebben om samen dieper in te gaan op deze materie en/of heb je vragen en/of heb je behoefte een meer duidelijkheid over de te nemen stappen voor jou. Dan is het mogelijk om deel te nemen aan een ‘Heart tot heart inspiratiebijeenkomst’ die ik zal organiseren (in augustus) bij voldoende belangstelling. De bijdrage voor deze avond (20.00-22.00 uur) is € 10,–.
Het is geenszins de bedoeling van deze bijeenkomst om te discussiëren over de media of regeringsmaatregelen.
Heb je belangstelling verzendt dan een email naar info@aglaja.nl waarin je je aanmeld.
In overleg bepalen we dan een datum van samenkomst op een doordeweekse avond.